13/03/2011

Równe szanse – lepszy start

Realizacja projektu „Równe szanse- lepszy start”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Działanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup  o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt jest skierowany  do uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im Jana III Sobieskiego w Oławie, LO nr II wchodzącego w skład ZSP Nr 1, LO Nr III wchodzącego
w skład ZSP Nr 2 oraz LO w Jelczu- Laskowicach, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Oławie oraz Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych  w Oławie. Okres realizacji projektu- od 1.10. 2010 r. do 30. 09.2012 r.

Na 30 sierpnia 2011 r. W Liceum Ogólnokształcącym Nr II:

–       Zrealizowano  175 godzin zajęć dydaktyczno- wyrównawczych przygotowujących do egzaminu zewnętrznego z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia i informatyka: z czego 80 godzin matematyki, 15 godzin chemii, 30 godzin biologii,25 godzin z geografii i 25 godzin z informatyki.

–       Zrealizowano 125  godzin  zajęć warsztatowych z języków obcych–59 godzin z języka angielskiego i 66 godzin z języka niemieckiego.

–       Zorganizowano 1 wyjazd na  zajęcia z fizyki prowadzone na Politechnice  Wrocławskiej. Jeden cykl zajęć to 4 godziny pokazów i ćwiczeń         w laboratoriach Politechniki. W zajęciach z fizyki uczestniczyła młodzież ze wszystkich LO uczestniczących w projekcie. Z chemii uczniowie z LO Nr I  uczestniczyli w  projekcie „Młody chemik eksperymentuje” organizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej „EKOS”.

–       Doradca zawodowy Oławie przeprowadziła 53 godzin zajęć , na których uczniowie badali predyspozycje zawodowe oraz planowali karierę zawodową.

–       Zadania z zakresu opieki psychologiczno-pedagogicznej:

  • pod koniec października przeprowadzono szkolenie „Trening zastępowania agresji” dla pedagogów, psychologów oraz nauczycieli wszystkich szkół uczestniczących w projekcie

–       W dniach od 21 do 28 sierpnia  2011r. – 20 uczniów uczestniczyło w obozie językowym w Zakopanym:
9 uczniów z języka niemieckiego i 11 uczniów języka angielskiego.

Do  końca czerwca w projekcie wzięło udział 79 uczniów (w tym 57 dziewcząt i 22 chłopców) oraz 12 nauczycieli.

Uczestnicy obozu. Fot. z zasobów projektu.

Podczas zajęć językowych było dużo zabawy.

Obszerny artykuł z obozu językowego znajduje się we wrześniowym „Głosie Żubra”.

————————————————————————————————————————————————————-

Od września 2010 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr II w ZSP Nr 1 biorą udział w projekcie realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Oławie, a współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – „Równe szanse – lepszy start”.

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych (przedmioty ścisłe i języki obce) grup uczniów z LO i szkół specjalnych.

Przedmiotem projektu jest organizacja zajęć wyrównawczych, przygotowujących do egzaminów,  rozwijających i doskonalących kompetencje kluczowe.

W szkole prowadzone są zajęcia:

  • z doradztwa zawodowego które, pozwalają na udzielanie indywidualnego i grupowego wsparcia co w rezultacie ułatwia wybór ścieżki zawodowej;
  • dydaktyczno-wyrównawcze, przygotowujące do egzaminu zewnętrznego z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych: matematyka, biologia, fizyka, chemia, geografia i informatyka. Zajęcia mają na celu kształtowanie umiejętności i sprawności niezbędnych do dalszej edukacji, w tym podwyższających kompetencje kluczowe. Ich celem jest wyrównywanie poziomu wiedzy, umiejętności uczniów osiągających niskie wyniki, stworzenie warunków w celu realizacji minimum programowego,  rozwijanie zainteresowań i motywacji. Pozwolą na skuteczne przygotowanie uczniów do egzaminów oraz stworzą możliwość kontynuacji nauki na wyższym stopniu edukacji, na kierunkach zgodnych z potrzebami środowiska lokalnego;
  • warsztatowe z języka angielskiego i niemieckiego;

Obozy letnie
Planowane są również zajęcia językowe z angielskiego i niemieckiego w okresie wakacji po każdym roku szkolnym w formie obozów językowych. Obozy dają możliwość doskonalenia sprawności językowych, ale również sprawdzenia ich w praktyce, poznania kultury krajów w których się odbywają oraz przełamania barier komunikacyjnych.

W ramach projektu organizowane są również  obozy przyrodnicze które, umożliwią uczniom obserwację i badania terenowe z wykorzystaniem bazy dydaktycznej wyższych uczelni i PN, oraz zajęcia laboratoryjne z chemii i fizyki na uczelniach wyższych.

Zajęcia prowadzone są w małych 15 osobowych grupach, po zrealizowaniu zajęć wyrównawczych uczniowie liceum mają większe szanse na lepsze wyniki z egzaminu zewnętrznego i dzięki temu większe możliwości swobodnego wyboru dalszej drogi edukacji, w tym również na kierunkach technicznych.

Biuletyn Informacji Publicznej