28/02/2016

Informacja o projekcie

Europejskie praktyki – europejski pracownik (konkurs 2015)

 

Kolejny projekt Centrum, dotyczący praktyk zawodowych uczniów klas gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych. Działania projektowe obejmują dwie mobilności: w maju 2016 do Lizbony/Portugalia oraz w październiku/listopadzie 2016 na Wyspy Kanaryjskie/Hiszpania.

Obie grupy liczą po 16 uczniów, wybranych w procesie rekrutacji i przygotowanych zgodnie z harmonogramem zajęć ( język portugalski/hiszpański, przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne, przygotowanie kulturowe, zajęcia Muzyka i Kuchnia). Każdej grupie towarzyszy dwóch nauczycieli       ( języka angielskiego i przedmiotów zawodowych).

Projekt w swoich założeniach zapewnia:

- umożliwienie uczniom odbycie praktyk zawodowych zgodnych ze szkolnym programem nauczania ;

- konfrontację wiedzy i doświadczeń zawodowych nabytych w Polsce ze standardami pracy w Portugalii i Hiszpanii ;

- zdobycie nowych umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy w przyszłym zawodzie;

- przybliżenie uczniom sytuacji na rynku pracy w UE w sektorze gastronomiczno – hotelarsko-turystycznym, na przykładzie państw z dużym doświadczeniem w świadczeniu tych usług;

- zainteresowanie i otworzenie na inną kulturę (kuchnię, język);

- zachęcenie do nauki języków obcych i przełamanie barier komunikacyjnych uczniów.

Partnerzy do projektu zostali wybrani ze względu na potencjał i możliwości zapewnienia realizacji zakładanych potrzeb zawodowych i celów staży. Partnerami w tym projekcie są dwie firmy, dające gwarancję jakościową realizacji praktyk Casa da Educação w Lisbonie/Portugalia i oraz IES Consulting oferująca staże na Wyspach Kanaryjskich/ Hiszpania.

Udział w projekcie gwarantuje uczniowi m.in.:

 • praktykę wysokiej jakości w firmie zgodnej z kierunkiem nauczania;
 • pokrycie kosztów przelotów, ubezpieczenia, zakwaterowania, wyżywienia, kieszonkowego;
 • uzyskanie certyfikatów Europass Mobilność, poświadczeń odbycia praktyk, certyfikatów językowych.

Do uczestnictwa w programie są uprawnione osoby, które są uczniami Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie i w roku szkolnym 2015/2016  uczą się w zawodzie technik hotelarz, technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej oraz mają co najmniej ocenę poprawną z zachowania. Uczeń zakwalifikowany na wyjazd w ramach projektu jest zobowiązany :

 • Dołożyć wszelkich starań do realizacji w całości programu stażu.
 • Uczestniczyć we wszystkich zajęciach przygotowawczych.
 • Realizować zadania zlecone przez opiekuna stażu, wynikające z ustalonego programu merytorycznego stażu.
 • Uczestniczyć w imprezach kulturalnych, fakultatywnych i aktywizujących organizowanych podczas stażu.
 • Wydawać otrzymane od organizacji wysyłającej środki pieniężne zgodnie z zasadami finansowania i programem stażu.
 • Na bieżąco informować nauczyciela przebywającego z uczniami na stażu o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na jakościową realizację stażu i stopień satysfakcji uczestnika.
 • Sporządzić prezentację multimedialną z przebiegu stażu, zaprezentować na spotkaniu podsumowującym i przekazać ją do zespołu projektowego.
 • Wypełnić ankiety jakościowe dotyczące satysfakcji uczniów z uczestnictwa w projekcie.
 • Uczestniczyć po powrocie ze stażu we wszystkich działaniach promujących rezultaty projektu.

Nadzór nad całością działań projektowych sprawuje Dyrektor CKZiU, działania wykonawcze są w gestii zespołu projektowego: B.Muller, A.Marszałek, A.Dylewska, M.Słabicka-Kędra.

Informacje o projekcie:

http://erasmusplus.org.pl/

https://www.facebook.com/Zespół-Szkół-Ponadgimnazjalnych-NR-1-w-Oławie

http://archiwum.ckziu.olawa.pl/projekty-unijne/

tablice informacyjne w hallu szkoły

Biuletyn Informacji Publicznej