03/07/2017

Informacja o projekcie

Praktyki w Europie – lepsza zawodowa przyszłość (konkurs 2016 / Majorka, Malaga 2017)

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie  po raz kolejny chce zaproponować swoim uczniom praktyki w najciekawszych miejscach Europy. Projekt  mobilności „Praktyki w Europie – lepsza zawodowa przyszłość” jest skierowany do uczniów  technikum hotelarskiego oraz żywienia i organizacji usług gastronomicznych. Zakłada odbycie praktyk zawodowych uczniów tych branż podczas dwóch wyjazdów: na wyspę Majorka /Hiszpania/ w maju 2017 oraz do Malagi /Hiszpania/ w październiku 2017. Obie praktyki (po 4 tygodnie) będą odbywały się w przedsiębiorstwach działających na rynku turystycznym (hotelach, restauracjach, biurach podróży i innych związanych z obsługą turystyczną), zapewniających wysoką jakość staży. Organizacjami współpracującymi są: IES Consulting Expat Intern S.L. /Hiszpania/ oraz Ekip Europa /Hiszpania/.

Celem realizacji projektu jest wsparcie uczniów w/w technikum w nabywaniu kompetencji: zdobywania praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą, znacznego zwiększenia znajomości języków obcych, podniesienia poziomu wiedzy i znajomości innych kultur, zdobywania umiejętności, zwiększenia poczucia przynależności europejskiej, wzmocnienia europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia zawodowego, zapewnienia lepszego uznawania kompetencji zdobytych za granicą. Programy stażu zostały opracowane w oparciu o podstawę programową i szkolny harmonogram praktyk dla poszczególnych kierunków. Programy mobilności zostały oparte o ramy jakości, zostały ustalone i zaakceptowane przez dyrektor Centrum i organizacje przyjmujące. W stażach weźmie udział 32 uczniów klas I – III (dwie grupy), zakwalifikowanych zgodnie z przyjętym regulaminem rekrutacji. Obu grupom towarzyszyć będzie po dwóch kompetentnych opiekunów – nauczycieli.

Projekt realizowany będzie od 01.09.2016  i będzie obejmował działania w trzech etapach:

I. Pierwszy etap przygotowania obejmie:

  • Czynności organizacyjne związane z ustaleniem z organizacjami przyjmującymi wysokiej jakości praktyk i realizacji projektu, nagłośnienie i rozpowszechnienie informacji o projekcie.
  • Dwa procesy rekrutacyjne do wyjazdów, w wyniku których zakwalifikowanych zostanie po 16 uczniów + 2 rezerwowych z konkursu.
  • Przygotowanie kulturowo-językowe dla każdej z grup w ilości: 30 godz. j. hiszpańskiego, 15 godz. j. angielskiego, 8 godz. przygotowania kulturowego, 10 godz. zajęć warsztatowych „Muzyka i kuchnia Hiszpanii”, 10 godz. przygotowania pedagogicznego i 2 godziny dla bezpieczeństwa z policją.

II. Drugi etap dotyczyć będzie realizacji mobilności:

  • Pobyt i odbycie wysokiej jakości praktyk zawodowych na wyspie Majorka (maj 2017) oraz w Maladze (październik 2017) w wybranych przedsiębiorstwach branżowych.
  • Zapewnienie opieki i wsparcia dla uczniów od etapu rekrutacji, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania przed wyjazdem, w trakcie pobytu i odbywania staży.

III. Trzeci etap to działania następcze po zakończeniu mobilności:

  • Podsumowanie i zakończenie praktyk i projektu: uzyskanie przez uczestników certyfikatów Europass Mobilność, certyfikatów językowych, raportowanie.
  • Rozpowszechnianie i nagłaśnianie rezultatów projektu.

Centrum jest placówką dbającą o wszechstronny wymiar edukacji swoich uczniów, oferuje nie tylko wiedzę i praktyki programowe, ale również dba o zapewnienie im jak najlepszego startu w zawodową przyszłość. Do tego przyczynia się realizacja projektów oferujących międzynarodowe praktyki, nagłaśnianie i rozpowszechnianie ich przebiegu i rezultatów, a w konsekwencji wzrost świadomości znaczenia europejskiego wymiaru działań szkoły wśród uczniów, rodziców i społeczności lokalnej.

Nadzór nad całością działań projektowych sprawuje Dyrektor CKZiU, działania wykonawcze są w gestii zespołu projektowego: M.Bednarczyk, B.Muller, A.Marszałka, A.Dylewskiej.

 

Informacje o projekcie:

http://erasmusplus.org.pl/

https://www.facebook.com/Zespół-Szkół-Ponadgimnazjalnych-NR-1-w-Oławie

http://archiwum.ckziu.olawa.pl/projekty-unijne/

tablice informacyjne w hallu szkoły

Biuletyn Informacji Publicznej