27/08/2010

Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku

Europejskie kształcenie w Oławie


Targi zagraniczne dla uczniów CKZiU

20 listopada, w ramach projektu unijnego MKZ II uczniowie III klasy obsługi turystycznej, pod opieką K. Nazar,  odwiedzili Lipsk w ramach Międzynarodowych Targów Turystyki i Caravaningu Touristik & Caravaning International 2014 .

Lipsk 20.11.2014

Wyjazd zorganizowało oraz sponsorowało Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Uczniowie kilku szkół województwa dolnośląskiego zwiedzili Targi, w których najważniejsze były pojazdy turystyczne, takie jak campery i inne przyczepy turystyczne. Dodatkowo  ofertę turystyczną złożyły liczne biura podróży niemieckie i inne europejskie.

Zajęcia specjalistyczne dla uczniów CKZiU

21 października, w ramach projektu unijnego MKZ II, uczniowie klas gastronomicznych uczestniczyli w zajęciach w specjalistycznym  ośrodku szkoleniowym na Uniwersytecie  Przyrodniczym. Tydzień później, klasa I Technikum Mechanicznego uczestniczyła w zajęciach praktycznych na Politechnice Wrocławskiej.

IA - 1

Uczniowie klas gastronomicznych podzieleni zostali na trzy grupy;  pierwsza, pod opieką p. Lucyny Serdyńskiej badała zawartość chemiczną zupek chińskich, druga pod opieką p. Kamili Rosińskiej sprawdzała prawa konsumenta w branży gastronomicznej. Trzecia grupa pod opieką p. Katarzyny Nazar porównywała zapachy i rodzaje szczepów winnych, winogron i win oraz wszystkiego, co dotyczy pracy sommeliera.

Zajęcia na Politechnice Wrocławskiej rozwijały zainteresowania branży mechanicznej – uczniowie badali trwałość materiałów, możliwości druku 3D oraz wykorzystanie materiałów różnej struktury w budowaniu elementów mechaniki precyzyjnej. Dwie grupy – pod opieką p. Teresy Domaradzkiej i p. Katarzyny Nazar zwiedziły budek Politechniki,  wyposażony w najnowocześniejszy (i bardzo drogi!) sprzęt specjalistyczny.

Branżowe Forum Zawodowe

22.03.2013

W dniu 22 marca w szkole odbyło się Branżowe Forum Zawodowe. Celem tego  spotkania było przybliżenie branży mechanicznej w okręgu Powiatu Oławskiego na tle gospodarki głównie w aspekcie szkolnictwa, kariery oraz możliwości zatrudnienia.

Zapotrzebowanie w dzisiejszych czasach na mechaników, mechaników pojazdów samochodowych
i specjalistów branży mechanicznej jest bardzo duże. Brakuje dobrych, młodych pracowników. Pomimo, bezrobocia, cały czas poszukiwani są fachowcy z technicznym przygotowaniem. My, jako szkoła jesteśmy w stanie ich wykształcić i przygotować do dalszej edukacji. Mamy też nadzieję, że rynek pracy zajmie się nimi w dalszej kolejności – tymi słowami rozpoczęła forum dyrektor szkoły – pani Maria Domaradzka

Perspektywy zmian i rozwoju branży mechanicznej w związku z dynamicznie rozwijającą się gospodarką są obiecujące. Dający się od pewnego czasu odnotować wzrost sprzedaży i konsumpcji pozwala stwierdzić, że w tym zakresie możliwy jest stały postęp. Szeroko pojęta branża mechaniczna już rozwija się dynamicznie i będzie nadal się rozwijała. – przedstawiali pracodawcy.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele władz Starostwa Powiatowego, oraz przedstawiciele pracodawców: PKS S.A. w Oławie, Firma  NAWROT i firma JURCZAK. Zaproszonymi gośćmi był Zespół Szkół w Jelczu-Laskowicach oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Oławie.

 

Spotkanie rozpoczęła p. Maria Domaradzka, dyrektor ZSP 1

Uczennice Szkolnego Ośrodka Kariery

Uczennice Szkolnego Ośrodka Kariery

Zaproszeni goście.

Zaproszeni goście.

Opis projektu
„Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu jest ogromna a  jego realizację zaplanowano na okres od 3 stycznia 2011r do 30 września 2014r.

Rozwój Dolnego Śląska stawia nowe zadania przed absolwentami szkół, a co za tym idzie wzrastają wymagania wobec kształcenia zawodowego, którego celem jest przygotowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym.  Wzrost bezrobocia i rosnący kryzys gospodarczy powodują, iż większe szanse na znalezienie pracy będą miały osoby posiadające wysokie specjalistyczne kwalifikacje zawodowe i rozwinięte umiejętności społeczne. Projekt zakłada dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego oraz regionalnego rynku pracy i wyposażenie absolwentów szkół zawodowych w kompetencje oczekiwane przez pracodawców. Włączenie ich w ten proces spowoduje pożądane powiązanie szkół z rynkiem pracy.

Cele szczegółowe projektu:
– rozwój kompetencji kluczowych oczekiwanych przez pracodawców,
– podniesienie kompetencji zawodowych uczniów realizujących kształcenie zawodowe,
– poszerzenie wiedzy uczniów o rynku pracy,
– włączenie pracodawców w proces

– doskonalenie umiejętności w zakresie planowania kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się na rynku pracy,
– doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

Działania projektu  mają powiązać kształcenie zawodowe z rynkiem pracy, kładąc nacisk na umiejętności, a nie same wiadomości, przez co gospodarka regionu zyska lepiej przygotowaną kadrę.

Projekt obejmuje następujące działania:
•    dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,
•    pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
•    efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego,
•    wycieczki zawodoznawcze,
•    zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
•    praktyki/staże zawodowe
•    fora zawodowe i  targi pracy i prezentacje zawodowe
•    kursy kwalifikacyjne zawodowe
•    projekty zawodoznawcze
•    zakup pomocy dydaktycznych
•    wyjazdy specjalistyczne do nowocześnie wyposażonych placówek edukacyjnych
•    zajęcia praktyczne w wyspecjalizowanych ośrodkach badawczo-rozwojowych i akademickich

Prawie 400 tys. na wyposażenie pracowni, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, kursy, wycieczki, fora zawodowe i staże – w takich formach doskonalenia mogą uczestniczyć uczniowie ZSP Nr 1 w Oławie.
Od września 2011 roku szkoła uczestniczy w projekcie „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II”. Projekt realizuje Urząd Marszałkowski we Wrocławiu przy współudziale Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Rozwój branży turystycznej
Szkoła przystąpiła do projektu na podstawie programu rozwojowego. Najwięcej działań zaplanowano dla branży turystycznej, w skład której wchodzą technika: hotelarstwa, obsługi turystycznej i organizacji usług gastronomicznych. Uczniowie z tych szkół mogą uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych z matematyki, języka polskiego, języków obcych ukierunkowanych na język zawodowy, fizyki. Mogą korzystać z pomocy doradcy zawodowego i pedagoga szkolnego. Specjalnie dla branży mechanicznej uruchomione zostały zajęcia na warsztatach szkolnych i w pracowni mechanicznej ZSP- Ważnym elementem programu rozwojowego są kursy, w tym roku odbyły się już cztery – Wizażu, Wózków widłowych, Barmański i Baristyczny – w przyszłym roku szkolnym dojdą nowe. Uczniowie klas technikum skorzystali także z wycieczek jednodniowych do Warszawy, Krakowa, Kłodzka i Poznania, oraz wykładu pokazowego na Politechnice opolskiej. 150 uczniów korzysta z oferty rozwijania swoich możliwości zawodowych na stażach – co przyda im się w pracy zawodowej. Czekamy jeszcze na Forum Zawodowe i 3-dniowe wycieczki do ośrodków specjalistycznych. W trakcie realizacji mamy dwa projekty zawodoznawcze: Czas na kawę z pracodawcą i Obsługa gościa hotelowego.

Uczeń ma wszystko za darmo
Oferta szkoły jest tak przygotowana, aby uczniowie mogli podnieść swoje umiejętności i uzupełnić wiedzę zawodową. – mówi Maria Domaradzka, dyrektor szkoły. – Zajęcia z języka rosyjskiego w branży turystycznej są uzupełnieniem programu nauczania – w szkole pojawiła się możliwość uczenia się trzeciego języka obcego.

Pieniądze na wyposażenie
Częścią projektu jest cross – financing dla branż turystycznej i mechanicznej.  W związku z prowadzeniem specjalistycznych zajęć szkoła otrzymuje wsparcie finansowe na zakup sprzętu dydaktycznego i wyposażenia pracowni. Mechanicy uczą się obsługi programu CAD i CAM, pracują na warsztatach szkolnych. Szkoła otrzymuje sprzęt sukcesywnie.
Projekt zapewnia nauczycielom materiały promocyjne prowadzenia zajęć.

Po to, aby było lepiej
Kształcenie zawodowe jest bardzo kosztowne, programy nauczania zmieniają się, ale ciągle jeszcze nie są wystarczająco nowoczesne. Brakuje pieniędzy na organizację dodatkowych kursów kwalifikacyjnych dla uczniów. Projekt „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II” ma ulepszyć kształcenie zawodowe, przede wszystkim ze względu na dodatkowe pieniądze – na zajęcia, sprzęt, kursy. ZSP Nr 1 zamierza maksymalnie wykorzystać możliwości projektu.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie pod adresem:  www.ciz.walbrzych.pl/modernizacja


Biuletyn Informacji Publicznej