22/08/2010

Harmonogram pracy szkoły

HARMONOGRAM  PRACY  RADY  PEDAGOGICZNEJ

na rok szkolny 2017/18

 

 

Termin

Zaplanowane zadanie

Do 8 września

Przygotowanie dokumentacji pedagogicznej (dzienniki lekcyjne oraz arkusze ocen)

Do 15 września

Przeprowadzenie zebrań komisji samokształceniowych i przyjęcie planów pracy.

Do 22 września

Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi oraz przedmiotowymi systemami oceniania.

13 września

I spotkania z rodzicami w celu zapoznania ich lub przypomnienia:

statutu szkoły,

wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

struktury i organizacji pracy Szkolnej Rady Rodziców,

zasad i trybu dysponowania środkami finansowymi Funduszu Pomocy Szkole,

organizacji pracy szkoły

procedury egzaminu maturalnego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Do 15 września

Zatwierdzenie rozkładów materiału i planów wychowawczych a także kart monitorowania realizacji podstawy programowej, wymagań edukacyjnych, przedmiotowych systemów oceniania przez członków zespołu kierowniczego

Do 27 października

Zapoznanie uczniów klas maturalnych z procedurą egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. – wychowawcy klas.

Poinformowanie uczniów klas maturalnych o wymaganiach egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów.

Do 10 listopada

Do godziny 14.00

Poinformowanie uczniów klas maturalnych i ich rodziców o przewidywanych dla nich ocenach śródrocznych poprzez dokonanie stosownego wpisu w dzienniku lekcyjnym, w wyznaczonym w tym celu miejscu.

14 listopada

II ogólne zebranie z rodzicami.

Do 8 grudnia

Do godziny 14.00

Wystawienie ocen śródrocznych uczniom klas maturalnych.

11 grudnia

Proponowany termin klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej (klasyfikacja klas maturalnych).

Do 15 grudnia

Do godziny 14.00

Poinformowanie uczniów pozostałych klas o przewidywanych dla nich ocenach śródrocznych poprzez dokonanie stosownego wpisu w dzienniku lekcyjnym, w wyznaczonym w tym celu miejscu.

23 grudnia – 1 stycznia

Zimowa przerwa świąteczna.

Do 12 stycznia

do godz. 14.00

Wystawienie ocen śródrocznych uczniom pozostałych klas (klasyfikacja pozostałych klas).

15.01 – 28.01

Ferie zimowe

29 stycznia

Proponowany termin klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.

31 stycznia

III ogólne zebranie z rodzicami

6 luty

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

20 marca

IV ogólne zebranie z rodzicami.

Do 16 marca

Do godziny 14.00

Poinformowanie uczniów klas maturalnych i ich rodziców o przewidywanych dla nich ocenach rocznych poprzez dokonanie stosownego wpisu w dzienniku lekcyjnym, w wyznaczonym w tym celu miejscu.

29.03 – 3.04

Wiosenna przerwa świąteczna

Do 20 kwietnia

Do godz. 14.00

Wystawienie ocen końcowych uczniom zdającym egzamin maturalny.

23 kwietnia

Klasyfikacja końcowa uczniów zdających egzamin maturalny.

27 kwietnia

Ostatni dzień zajęć uczniów zdających egzamin maturalny i ich pożegnanie.

23 maja

V ogólne zebranie z rodzicami.

Do 18 maja

Do godziny 14.00

Poinformowanie uczniów klas pozostających w szkole o przewidywanych dla nich ocenach rocznych poprzez dokonanie stosownego wpisu w dzienniku lekcyjnym, w wyznaczonym w tym celu miejscu.

Do 15 czerwca

Do godz. 14.00

Wystawienie ocen rocznych uczniom klas pozostających w szkole.

18 czerwca

Klasyfikacja  roczna uczniów klas pozostających w szkole.

22 czerwca

Uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych klas pozostających w szkole.

22 czerwca

Przewidywany termin plenarnego posiedzenia Rady Pedagogicznej poświęconej podsumowaniu pracy szkoły w roku szkolnym.

UWAGA

Egzamin maturalny oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

zostaną przeprowadzone wg. osobnego harmonogramu.

Biuletyn Informacji Publicznej